Get Adobe Flash player

Бюджет

Годишен отчет на изпълнението на училищния бюджет за 2023 г. – приет с пртокол № 3/30.01.2024 г. на Общото събрание и протокол № 3/30.01.2024 г. на Педагогическия съвет.
БЮДЖЕТ 2023 1ОУ Васил Левски – приет с протокол на ПС № 1/29.09.2023 г
Изпълнение на бюджета на училището за 2-рото тримесечие и първото полугодие, прието с протокол № 5/06.07.2023 г.  на Общо събрание и решение на ПС – протокол № 10/06.07.2023 г.
Касов отчет към 31.03.2023г., приет на Общо събрание с протокол №4 от 07.04.2023г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 2022 година, приет на Общо събрание с протокол №3 от 11.01.2023 и Протокол №3 на ПС от 27.01.2023г.  г. ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2022
План и отчет към 30.06.2022г. , приет с решение на ПС протокол №11/06.07.2022г. и решение на Общо събрание протокол №5/06.07.2022г.
Отчет на бюджета , приет с Протокол № 5 от 12.04.2022 г. на ПС и Протокол № 4 от 12.04.2022 г. на Общо събрание
Отчет за изпълнение на бюджета за 2020/2021 година, приет с протокол № 3/26.01.2022 г. на Общо събрание и с протокол на ПС – № 3/28.01.2022г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 9-месечието , в т.ч. за последното 3-месечие, приет на заседание на Общото събрание с протокол № 1 от 04.10.2021 г., съгласуван с протокол на Обществения съвет № 2 от 04.10.2021 г.

Отчет Бюджет приема на ПС с протокол 11 от 05072021 и ОС протокол 5 от 06072021

Отчет ДЕС приема на ПС с протокол 11 от 05072021 и ОС протокол 5 от 06072021

Отчет KSF приема на ПС с протокол 11 от 05072021 и ОС протокол 5 от 06072021

Приети са на ПС с протокол №11 от 05.07.2021г. и на Общо събрание с протокол №5 от 06.07.2021г.

Отчет към 31.03.2021 г.

УТВЪРДЕН ПЛАН_БЮДЖЕТ 2021г

Проекто-бюджет-ОУ  за 2021 г.

 Проекто-бюджет-ПДГ за 2021г.

Касов отчет-12.2020г

БЮДЖЕТ-ОТЧЕТ 31.12.2019 г.

Отчет-Проект „Еразъм“

Отчет-Проект „Успех“

 Утвърден бюджет 2020г

Отчет за приходите и разходите на 1-во ОУ“Васил Левски“ за първото тримесечие на 2020г.

B1_2020_Mnt_Mu03.2020

IB1_2020_Mnt_Mun_DES м.03.2020г

IB1_2020_Mnt_Mun_KSF м.03.2020г

Отчет за бюджета за шестмесечието м.06.2020г

Касов отчет-09.2020г