Get Adobe Flash player

Проекти

ES indexПроект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) –фаза І“ се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

I. Групи за ученици с обучителни затруднения

Български език и литература – 2 клас с ръководител Илияна Петрова

Български език и литература – 1 и 4 клас с ръководител Светла Димитрова

Математика – 3 клас с ръководител Борка Петрова

II. Групи за ученици със занимания по интереси

УВ“Компютърен клуб” с ръководител Поля Масларова

-издаден 1 брой на училищен вестник

 

 

 

 

“Клуб по футбол” с ръководител Георги Митов

“Стъпка напред в математиката” с ръководител Галя Манева

“Хранене и движение за здраве” с ръководител Ели Гюзелева

“Литература и театър” с ръководител Анелия Викторова

“Изкуството и ние” с ръководител Емил Найденов