Get Adobe Flash player

Проекти

ES indexПроект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) –фаза І“ се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Анкетна карта за занимания по интереси

Заявление за информирано съгласие

Индивидуална образователна карта

I. Групи за ученици с обучителни затруднения

Български език и литература – 2 клас с ръководител Светла Димитрова

Български език и литература -3 клас с ръководител Илияна Петрова

Математика – 3 клас с ръководител Соня Локмаджиева

II. Групи за ученици със занимания по интереси

“Компютърен клуб” с ръководител Поля Масларова

“Клуб по футбол” с ръководител Георги Митов

“Гражданско общество” с ръководител Николай Борисов

“Хранене и движение за здраве” с ръководител Ели Гюзелева

“Литература и театър” с ръководител Анелия Викторова

“Изкуството и ние” с ръководител Емил Найденов

broshura1

broshura2Представителни изяви на клубовете

        Публичен дебат на тема “Имаме                         Клуб “Хранене и движение за здраве” –          Клуб “Изкуството и ние” –

        ли нужда от доброволчество” на                            приготвяне на здравословен обяд.                училищни изложби.

       клуб “Гражданско общество”.

                          IMG_6600IMG_6528

 

 

 

 

 

 

Клуб “Литература и театър” – рецитал за Левски и представяне на пиесата пред публика.

IMG_6656IMG_6902IMG_6887